Mathematics General Knowledge For Kids in Marathi | गणित सामान्य ज्ञान

१. १०४३ कोणत्याही भागातून भाग घेतल्याचा भागाकार  ११ आणि शिल्लक  २० प्राप्त होतो, भाजक ओळखा ?

(ए) 95
(बी) 93
(सी) 73
(डी) 97

उत्तर: (बी) 93


२. एखाद्या  संख्येला १९५ ने  भागल्यास ४७ शिल्लक राहतात , तर  ह्याच संख्येला १५ ने भागल्यास किती शिल्लक राहतील?

(ए) 5
(बी) 4
(सी) 3
(डी) २

उत्तर: (डी) २


3. 8765 * 974 – 8765 * 874 =?

(ए) 870500
(बी) 876500
(सी) 870000
(डी) 877700

उत्तर: (बी) 876500


4. 1994 * 1994 =?

(ए) 3776036
(बी) 3976036
(सी) 3976037
(डी) 3976000

उत्तर: (बी) 3976036


5. 883 * 883 – 117 * 117 =?

(ए) 767000
(बी) 766006
(सी) 766000
(डी) 866000

उत्तर: (सी) 766000


 

2 thoughts on “Mathematics General Knowledge For Kids in Marathi | गणित सामान्य ज्ञान”

Leave a Comment