Vowels | English Alphabet in Marathi | इंग्रजी मधील 26 मुळाक्षरे

Vowels | English Alphabet in Marathi | इंग्रजी मधील 26 मुळाक्षरे

इंग्रजी भाषेमध्ये एकूण 26 मुळाक्षरे आहेत, ज्यांना अल्फाबेट (Alphabet) असे म्हटले जाते. प्रत्येक अक्षर मोठे (capital) आणि लहान (Small) अशा दोन प्रकारात खालील प्रमाणे लिहले जातात.

English Alphabets मराठी उच्चारण
A a a
B b b बी
C c c सी
D d d डी
E e e
F f f
G g g जी
H h h एच
I i i आय
J j j जे
K k k के
L l l एल
M m m एम
N n n एन
O o o
P p p पी
Q q q क्यू
R r r आर
S s s एस
T t t टी
U u u यु
V v v व्ही
W w w डब्लू
X x x एक्स
Y y y वाय
z z z झेड

या एकूण 26 मुळाक्षरांपैकी A, E,I, O, U हे पाच स्वर म्हणजे Vowels आहेत आणि बाकीचे 21 अक्षरे हि व्यंजने म्हणजे (Consonants)आहेत.

 

1. इंग्रजीत मराठी बाराखड्या (Marathi Alphabets in English)

 

A
A,AA
I
EE
U
OO
E
AI
O
AU
AM अं
AHA अः

 

2. मराठी मुळाक्षरे इंग्रजीत | Marathi alphabet in English

Ka
Kha
Ga
Gha
Cha
Chha
Ja
Jha, Za
Ta
Tha
Da
Dha
Na
Ta
Tha
Da
Dha
Na
Pa
Pha
Ba
Bha
Ma
Ya
Ra
La
Va, Wa
Sha
Sha
Sa
Ha
La
क्ष Ksha
ज्ञ Dnya

3 thoughts on “Vowels | English Alphabet in Marathi | इंग्रजी मधील 26 मुळाक्षरे”

Leave a Comment