Marathi Mhani Puzzle on Whatsapp with Answers | चला म्हणी पुर्ण करूया

marathi mhani puzzle on whatsapp with answers
marathi mhani puzzle on whatsapp with answers

म्हणीच्या शब्दाचे पहिले अक्षर आपणांस दिले आहे. त्यावरून अर्थपुर्ण म्हण तयार करावयाची आहे.

उदाहरण,
अ ते मा
=> अती तेथे माती

१. ज्या गा बो त्या गा बा

उत्तर: => ज्या गावच्या बोरी, त्या गावच्या बाभळी (एकच स्वभाव असलेल्या माणसाने एकमेकांची वर्मी काढण्यात अर्थ नसतो, कारण एकाच ठिकाणची असल्याने ते एकमेकांना पुरेपूर ओळखतात.)


२. ना सो हा क वा

उत्तर: => नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा (नाव मोठे लक्षण खोटे.)


३. आ पो म वि

उत्तर: => आधी पोटोबा मग विठोबा (प्रथम पोटाची सोय पाहणे, नंतर देव – धर्म करणे)


४. ना मो ज

उत्तर: => नाकापेक्षा मोती जड(मालकापेक्षा नोकर शिरजोर असणे)


५. मू लो भां व घ बां

उत्तर: => मूर्ख लोक भांडते वकील घर बांधते (मूर्खांचे भांड अन् तिसऱ्याचा लाभ)


६. उ जी ला टा

उत्तर: => उचलली जीभ लावली टाळ्याला (दुष्परिणामाचा विचार न करता बोलणे)


७. सा गां मा ए ना का

उत्तर: => सारा गांव मामाचा एक नाही कामाचा(जवळच्या अशा अनेक व्यक्ती असणे पण त्यापैकी कोणाचाच उपयोग न होणे)


८. ए गा मा म्ह दु वा मा न

उत्तर: => एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरु मारु नये(दुसऱ्याने केलेल्या मोठ्या वाईट गोष्टींकडे बोट दाखवून आपण केलेल्या वाईट गोष्टीचे समर्थन करू नये.)


९. दु डों सा

उत्तर: => दुरून डोंगर साजरे – (कोणतीही गोष्ट लांबून चांगली दिसते; परंतु जवळ गेल्यावर तिचे खरे स्वरूप कळते.)


१०. आ तो बा दु ते का

उत्तर: => आपला तो बाब्या दुसर्याचे ते कारटे – (स्वतःच्या बाबतीत असणारे चांगले विचार दुसऱ्याच्या बाबतीत न ठेवण्याची वृत्ती असणे.)


११. गा वा गी रा गों ब हो

उत्तर: => गाढवापुढे वाचली गीता, कालचा गोंधळ बरा होता. – (मुर्खाला कितीही उद्देश केला तरी त्याचा उपयोग नसतो.)


१२. गा पा गो

उत्तर: => गाढवाच्या पाठीवर गोणी. – (एखाद्या गोष्टीची फक्त अनुकूलता असून उपयोग नाही तर तिचा फायदा घेता यायला हवा.)


१३. खा का भु भा

उत्तर: => खायला काळ भुईला भार. – (निरूपयोगी मनुष्य सर्वांनाच भारभूत होतो.)


१४. अ सं आ प्रा गा

उत्तर: => असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ. – (दुर्जन माणसाची संगत केल्यास प्रसंगी जीवालाही धोका निर्माण होतो.)


१५. अ ह गा पा ध

उत्तर: => अडला हरी गाढवाचे पाय धरी. (एखाद्या बुद्धीमान माणसाला देखील अडचणीच्या वेळी दुर्जन माणसाची विनवणी करावी लागते)


१६. अं का म क

उत्तर: => अंत काळापेक्षा मध्यान्हकाळ कठीण. – (मरण्याच्या वेदनांपेक्षा भुकेच्या वेदना अधिक दुःखदायक असतात.)


१७. अ झा गा अ पो फु दे

उत्तर: => अती झाले गावचे अन पोट फुगले देवाचे. (कृत्य एकाचे त्रास मात्र दुसऱ्यालाच)


१८. आं मा ए डो दे दे दो डो

उत्तर: => आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे (अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदा होणे)


१९. आ उ त्या फा मा

उत्तर: => आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास (मुळातच आळशी असणाऱ्या माणसांच्या बाबतीत त्यांच्या आळशी वृत्तीला पोषक, अवस्था निर्माण होणे.)


२०. अ न खे रा वी न घ रा

उत्तर: => अठरा नखी खेटरे राखी, वीस नखी घर राखी (मांजर घराचे तर कुत्रे दाराचे रक्षण करते.)


8 COMMENTS

  1. अ नि स्व डी र का सा शं री ची भ चं चा ना पा या पसुन मराठी म्हण संगा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here