Marathi Kode | नवीन मराठी कोडी । New puzzles in Marathi

Marathi Kode | नवीन मराठी कोडी । New puzzles in Marathi

हिम्मत असेल तर हे Marathi Kodi सोडवून दाखवा. चला बघूया तुम्हची बुद्धिमत्ता.

1. माझे शरीर आहे गोल-गोल,
प्रत्येक स्त्रीचे रूप मी अजून निखारते
मी बनले आहे काचेची,
प्रत्येक रंगात मी भेटते.
सांगा पाहू मी कोण?

=> बांगड्या  


2. मी कधीच प्रश्न विचारत नाही परंतु नेहमी उत्तर देते. सांगा पाहू मी कोण?

=> दारावरची बेल


3. माझ्या डोक्यावर चाकू चा घाव घालून तुम्ही मला मारता आणि मी मेलेले असताना तुमची बाजूला रडता सांगा पाहू मी कोण?

=> कांदा  


4. मी छिद्रांनी भरलेला आहे, परंतु तरीही भरपूर पाणी मी स्वतःमध्ये ठेऊ शकतो. सांगा बघू मी कोण?

=> एक स्पंज  


5. मला चार बोटे आणि आहे एक अंगठा, परंतु तरीही मी जिवंत नाही?

=> हातमोजे  


6. काय आहे जे पंखांशिवाय सुद्धा उडत जाते?

=>  वेळ 


7. रिंग आहे, परंतु बोट नाही ओळखा पाहू मी कोण?

=> फोन


8. चार पाय आहेत, परंतु चालू शकत नाही ओळख पाहू मी कोण?

=> एक टेबल  


9. मी हवेपेक्षा हलका आहे परंतु दहा लाख माणसे मला वर उचलू शकत नाहीत, ओळखा पाहू मी कोण?

=> बुडबुडा/bubble  


10. लोखंडाला सुद्धा मी खेचू शकतो,
पण रबरासमोर मी हरतो,
ओळखा पाहू मी कोण?

=> चुंबक

Also Read: Hindi Riddles with Answers


11. जगभर मी फिरतो,
पण जमिनीवर ठेवत नाही पाय,
दिवसभर मी झोपतो आणि रात्री मी जागा राहतो,
रात्र आहे काळोखी माझ्या शिवाय
ओळखा पाहू मी कोण?

=> चन्द्र


12. खरेदी करताना काळा, जाळल्यावर लाल,
फेकल्यावर सफेद
ओळखा पाहू मी कोण?

=> कोळसा


13. रंग आहे माझा काळा,
उजेडात मी दिसते,
अंधारात मी लपते
ओळखा पाहू मी कोण?

=> सावली


14. अशा एका गोष्टीच नाव सांग जी आपल्या आजूबाजूला असते पण दिसत नाही?

=> हवा


15. अशी कोणती गोष्ट आहे जी बोलल्यानंतर तुटून जाते?

=> शांतता


16. तीन हात व पोट आहे गोल,
गर्मीमध्ये होतो माझा उपयोग
ओळखा पाहू मी कोण?

=> पंखा


17. वीस जणांचा शिरच्छेद केला,
न मारला न केला खून
सांगा पाहू या कोड्याचे उत्तर?

=> नेल कटर


18. भांड्यावर भांडी,
मुलगा बापापेक्षा गोरा,

=> नारळ


19. नाक माझा मोठा
नाकाने करतो सगळे काम,
सांगा पाहू माझं नाव?

=> हत्ती


20. कोंबडी देते अंडी, गाय देते दूध,
पण असा कोण आहे जो दूध आणि अंडी दोन्ही देतो?

=> दुकानदार


21. असे काय आहे जे ज्याचं आहे तोच बघू शकतो?

=> स्वप्न


22. असा कोणता दुकानदार आहे जो माल घेतो पण आणि त्याचे पैसे पण घेतो?

=> न्हावी


23. पाण्यातून होतो माझा जन्म आणि पाण्यातच जातो मी मरून,
जेवणाशी आहे माझं जवळच नातं. ओळखा पाहू मी कोण ?

=> मीठ


24. असा कोणता कोट आहे जो आपण खाऊ शकत नाही?

=> पठाणकोट


25. अशी कोणती गोष्ट आहे जी कितीही चालली, तरी दमत नाही?

=> जीभ


26. अशी कोणती जागा आहे जिथे
१०० लोक जातात आणि येताना १०१ बाहेर येतात?

=> वरात


27. कल्पना करा कि तुम्ही एका गडद खोलीमध्ये आहात,
आणि तुम्हाला त्या गडद खोलीमधून बाहेर पडायचं असेल तर
तुम्ही काय कराल?

=> कल्पना करायचं बंद करा


28. असा कोणता शहर आहे ज्याला, आपण नेहमी खाऊन टाकतो?

=> पुरी


29. फक्त सकाळीच मी येतो,
जगभरातील बातम्या सांगतो,
माझ्याशिवाय प्रत्येकजण होतो दुःखि
सांगा पाहू मी कोण?

=> वर्तमानपत्र


३०. अस काय आहे जे तुमचे बोलून झाल्यावर वेगळे होऊन जातात?

⇒ उत्तर: तुमचे ओठ


 

7 thoughts on “Marathi Kode | नवीन मराठी कोडी । New puzzles in Marathi”

Leave a Comment