MPSC Maths GK Part 12- SankhyaMalika | गणित सामान्य ज्ञान भाग १२- संख्यामाला

MPSC Maths GK Part 12- SankhyaMalika | गणित सामान्य ज्ञान भाग १२- संख्यामाला

संख्यामाला भाग 1

1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2, 1, (1/2), (1/4), …

A. (1/3)

B. (1/8)

C. (2/8)

D. (1/16)


2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल -7, 10, 8, 11, 9, 12, …

A. 7

B. 10

C. 12

D. 13


3. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 36, 34, 30, 28, 24, …

A. 20

B. 22

C. 23

D. 26


4. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 22, 21, 23, 22, 24, 23, …

A. 22

B. 24

C. 25

D. 26


5. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 53, 53, 40, 40, 27, 27, …

A. 12

B.14

C. 27

D. 53


6. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, …

A. 14

B. 15

C. 21

D. 23


7. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 58, 52, 46, 40, 34, …

A. 26

B. 28

C. 30

D. 32


8. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 3, 4, 7, 8, 11, 12, …

A. 7

B. 10

C. 14

D. 15


9. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 8, 22, 8, 28, 8, …

A. 9

B. 29

C. 32

D. 34


10. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 31, 29, 24, 22, 17, …

A. 15

B. 14

C. 13

D. 12

( उत्तरे : Q.1 = B, Q.2 = B, Q.3 = B, Q.4 = C, Q.5 = B, Q.6 = B, Q.7 = B, Q.8 = D, Q.9 = D, Q.10 = A )


संख्यामाला भाग 2

1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 28 25 5 21 18 5 14

 • A.11 5
 • B. 10 7
 • C. 11 8
 • D. 5 10
 • E. 10 5

2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 8 11 21 15 18 21 22

 • A. 25 18
 • B. 25 21
 • C. 25 29
 • D. 24 21
 • E. 22 26

3. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 9 16 23 30 37 44 51

 • A. 59 66
 • B. 56 62
 • C. 58 66
 • D. 58 65
 • E. 54 61

4. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2 8 14 20 26 32 38

 • A. 2 46
 • B. 44 50
 • C. 42 48
 • D. 40 42
 • E. 32 26

5. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 9 11 33 13 15 33 17

 • A. 19 33
 • B. 33 35
 • C. 33 19
 • D. 15 33
 • E. 19 21

6. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2 3 4 5 6 4 8

 • A. 9 10
 • B. 4 8
 • C. 10 4
 • D. 9 4
 • E. 8 9

7. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 17 17 34 20 20 31 23

 • A. 26 23
 • B. 34 20
 • C. 23 33
 • D. 27 28
 • E. 23 28

8. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 6 20 8 14 10 8 12

 • A. 14 10
 • B. 2 18
 • C. 4 12
 • D. 2 14
 • E. 14 14

9. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 21 25 18 29 33 18

 • A. 43 18
 • B. 41 44
 • C. 37 18
 • D. 37 41
 • E. 38 41

10. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 75 65 85 55 45 85 35

 • A. 25 15
 • B. 25 85
 • C. 35 25
 • D. 85 35
 • E. 25 75

(उत्तरे : Q.1 = A, Q.2 = B, Q.3 = D, Q.4 = B, Q.5 = A, Q.6 = D, Q.7 = E, Q.8 = D, Q.9 = D, Q.10 = B)


संख्यामाला भाग 3

1. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

3, 5, 11, 14, 17, 21

A. 21    B. 17    C. 14    D. 3


2. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

8, 27, 64, 100, 125, 216, 343

A. 27    B. 100    C. 125    D. 343


3. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

10, 25, 45, 54, 60, 75, 80

A. 10    B. 45    C. 54    D. 75


4. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

396, 462, 572, 427, 671, 264

A. 396    B. 427    C. 671    D. 264


5. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

6, 9, 15, 21, 24, 28, 30

A. 28    B. 21    C. 24    D. 30


6. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

1, 4, 9, 16, 23, 25, 36

A. 9    B. 23    C. 25    D. 36


7. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

1, 4, 9, 16, 20, 36, 49

A. 1    B. 9    C. 20    D. 49


8. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64

A. 50    B. 26    C. 37    D. 64


9. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

10, 14, 16, 18, 21, 24, 26

A. 26    B. 24    C. 21    D. 18


10. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

16, 25, 36, 72, 144, 196, 225

A. 36    B. 72    C. 196    D. 225

 

(Ans : Q.1 = C, Q.2 = B, Q.3 = C, Q.4 = B, Q.5 = A, Q.6 = B, Q.7 = C, Q.8 = D, Q.9 = C, Q.10 = B )

संख्यामाला भाग 4

1. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 42 40 38 35 33 31 28

A. 25 22

B. 26 23

C. 26 24

D. 25 23

E. 26 22


2. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 6 10 14 18 22 26 30

A. 36 40

B. 33 37

C. 38 42

D. 34 36

E. 34 38


3. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 8 12 9 13 10 14 11

A. 14 11

B. 15 12

C. 8 15

D. 15 19

E. 8 5


4. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 36 31 29 24 22 17 15

A. 13 11

B. 10 5

C. 13 8

D. 12 7

E. 10 8


5. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 3 5 35 10 12 35 17

A. 22 35

B. 35 19

C. 19 35

D. 19 24

E. 22 24


6. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 13 29 15 26 17 23 19

A. 21 23

B. 20 21

C. 20 17

D. 25 27

E. 22 20


7. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 14 14 26 26 38 38 50

A. 60 72

B. 50 62

C. 50 72

D. 62 62

E. 62 80


8. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 44 41 38 35 32 29 26

A. 24 21

B. 22 19

C. 23 19

D. 29 32

E. 23 20


9. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 34 30 26 22 18 14 10

A. 8 6

B. 6 4

C. 14 18

D. 6 2

E. 4 0


10. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 32 31 32 29 32 27 32

A. 25 32

B. 31 32

C. 29 32

D. 25 30

E. 29 30

( उत्तरे : Q.1 = C, Q.2 = E, Q.3 = B, Q.4 = E, Q.5 = C, Q.6 = B, Q.7 = B, Q.8 = E, Q.9 = D, Q.10 = A )

Leave a Comment