Home Math MPSC Maths GK Part 12- SankhyaMalika | गणित सामान्य ज्ञान भाग १२-...

MPSC Maths GK Part 12- SankhyaMalika | गणित सामान्य ज्ञान भाग १२- संख्यामाला

संख्यामाला भाग 1

1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2, 1, (1/2), (1/4), …

A. (1/3)

B. (1/8)

C. (2/8)

D. (1/16)


2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल -7, 10, 8, 11, 9, 12, …

A. 7

B. 10

C. 12

D. 13


3. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 36, 34, 30, 28, 24, …

A. 20

B. 22

C. 23

D. 26


4. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 22, 21, 23, 22, 24, 23, …

A. 22

B. 24

C. 25

D. 26


5. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 53, 53, 40, 40, 27, 27, …

A. 12

B.14

C. 27

D. 53


6. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, …

A. 14

B. 15

C. 21

D. 23


7. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 58, 52, 46, 40, 34, …

A. 26

B. 28

C. 30

D. 32


8. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 3, 4, 7, 8, 11, 12, …

A. 7

B. 10

C. 14

D. 15


9. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 8, 22, 8, 28, 8, …

A. 9

B. 29

C. 32

D. 34


10. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 31, 29, 24, 22, 17, …

A. 15

B. 14

C. 13

D. 12

( उत्तरे : Q.1 = B, Q.2 = B, Q.3 = B, Q.4 = C, Q.5 = B, Q.6 = B, Q.7 = B, Q.8 = D, Q.9 = D, Q.10 = A )


संख्यामाला भाग 2

1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 28 25 5 21 18 5 14

 • A.11 5
 • B. 10 7
 • C. 11 8
 • D. 5 10
 • E. 10 5

2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 8 11 21 15 18 21 22

 • A. 25 18
 • B. 25 21
 • C. 25 29
 • D. 24 21
 • E. 22 26

3. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 9 16 23 30 37 44 51

 • A. 59 66
 • B. 56 62
 • C. 58 66
 • D. 58 65
 • E. 54 61

4. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2 8 14 20 26 32 38

 • A. 2 46
 • B. 44 50
 • C. 42 48
 • D. 40 42
 • E. 32 26

5. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 9 11 33 13 15 33 17

 • A. 19 33
 • B. 33 35
 • C. 33 19
 • D. 15 33
 • E. 19 21

6. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 2 3 4 5 6 4 8

 • A. 9 10
 • B. 4 8
 • C. 10 4
 • D. 9 4
 • E. 8 9

7. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 17 17 34 20 20 31 23

 • A. 26 23
 • B. 34 20
 • C. 23 33
 • D. 27 28
 • E. 23 28

8. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 6 20 8 14 10 8 12

 • A. 14 10
 • B. 2 18
 • C. 4 12
 • D. 2 14
 • E. 14 14

9. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 21 25 18 29 33 18

 • A. 43 18
 • B. 41 44
 • C. 37 18
 • D. 37 41
 • E. 38 41

10. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल – 75 65 85 55 45 85 35

 • A. 25 15
 • B. 25 85
 • C. 35 25
 • D. 85 35
 • E. 25 75

(उत्तरे : Q.1 = A, Q.2 = B, Q.3 = D, Q.4 = B, Q.5 = A, Q.6 = D, Q.7 = E, Q.8 = D, Q.9 = D, Q.10 = B)


संख्यामाला भाग 3

1. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

3, 5, 11, 14, 17, 21

A. 21    B. 17    C. 14    D. 3


2. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

8, 27, 64, 100, 125, 216, 343

A. 27    B. 100    C. 125    D. 343


3. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

10, 25, 45, 54, 60, 75, 80

A. 10    B. 45    C. 54    D. 75


4. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

396, 462, 572, 427, 671, 264

A. 396    B. 427    C. 671    D. 264


5. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

6, 9, 15, 21, 24, 28, 30

A. 28    B. 21    C. 24    D. 30


6. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

1, 4, 9, 16, 23, 25, 36

A. 9    B. 23    C. 25    D. 36


7. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

1, 4, 9, 16, 20, 36, 49

A. 1    B. 9    C. 20    D. 49


8. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64

A. 50    B. 26    C. 37    D. 64


9. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

10, 14, 16, 18, 21, 24, 26

A. 26    B. 24    C. 21    D. 18


10. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

16, 25, 36, 72, 144, 196, 225

A. 36    B. 72    C. 196    D. 225

 

(Ans : Q.1 = C, Q.2 = B, Q.3 = C, Q.4 = B, Q.5 = A, Q.6 = B, Q.7 = C, Q.8 = D, Q.9 = C, Q.10 = B )

संख्यामाला भाग 4

1. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 42 40 38 35 33 31 28

A. 25 22

B. 26 23

C. 26 24

D. 25 23

E. 26 22


2. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 6 10 14 18 22 26 30

A. 36 40

B. 33 37

C. 38 42

D. 34 36

E. 34 38


3. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 8 12 9 13 10 14 11

A. 14 11

B. 15 12

C. 8 15

D. 15 19

E. 8 5


4. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 36 31 29 24 22 17 15

A. 13 11

B. 10 5

C. 13 8

D. 12 7

E. 10 8


5. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 3 5 35 10 12 35 17

A. 22 35

B. 35 19

C. 19 35

D. 19 24

E. 22 24


6. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 13 29 15 26 17 23 19

A. 21 23

B. 20 21

C. 20 17

D. 25 27

E. 22 20


7. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 14 14 26 26 38 38 50

A. 60 72

B. 50 62

C. 50 72

D. 62 62

E. 62 80


8. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 44 41 38 35 32 29 26

A. 24 21

B. 22 19

C. 23 19

D. 29 32

E. 23 20


9. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 34 30 26 22 18 14 10

A. 8 6

B. 6 4

C. 14 18

D. 6 2

E. 4 0


10. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा – 32 31 32 29 32 27 32

A. 25 32

B. 31 32

C. 29 32

D. 25 30

E. 29 30

( उत्तरे : Q.1 = C, Q.2 = E, Q.3 = B, Q.4 = E, Q.5 = C, Q.6 = B, Q.7 = B, Q.8 = E, Q.9 = D, Q.10 = A )

रोहित म्हात्रेhttps://gkinmarathi.com/
A Writer, Teacher and GK Expert. I am have completed B.tech & M.tech in Information Technology. I am highly passionate about Technology and Indian History. If you have any questions then share your questions in comment box.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

MPSC 2020 Logical Questions And Answers Tips In Marathi

पाण्याची टाकी व नळ उदाहरणे नमूना पहिला – उदा. एक पाण्याची टाकी पहिल्या नळाने 6 तासात भरते; तर दुसर्‍या नळाने ती टाकी भरण्यास 12 तास लागतात. जर...

Panchayat raj questions in Marathi – महाराष्ट्रातील पंचायत राज महत्वाचे प्रश्न

आज आम्ही तुम्हाला पंचायती राज वर प्रश्न विचारणार आहोत. हे MCQ अगदी सरळ सोपे आहेत परंतु आपल्या मूलभूत ज्ञानाची चाचणी करण्यासाठी पुरेसे आहेत. 1. कोणत्या...

MPSC Syllabus Marathi Grammar Part 10 – Sandhi | मराठी संधी व त्याचे प्रकार

संधी व त्याचे प्रकार जोडाक्षरे: ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येवून शेवटी त्यात एक स्वर मिसळतो यास ‘जोडाक्षर’ म्हणतात. उदा. विद्यालय : धा : द +...

Information About Panchayat Samiti in Marathi | पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे. पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून...

Recent Comments