2 thoughts on “MPSC Maths GK Part 7- Speed, Time & Distance | गणित सामान्य ज्ञान भाग ७- वेग, वेळ आणि अंतर”

  1. 9

    एक बोट १०० किमी अंतर प्रवाहाच्या विरूध्द दिशेने १० तासात जाते आणि ७५ किमी प्रवाहा॑च्या दिशेने underline 4 तासात जाते तर प्रवाहाचा वेग किती असेल? (किमी/तास) १) २.५ २) ३.५ ३) ७.५ ४) १०

    Reply

Leave a Comment