Marathi Vakyaprachar | Slogans In Marathi वाक्यप्रचार व मराठी अर्थ

कोणतीही भाषा हि वाक्यप्रचारामुळे टिकून राहते. एका विशिष्ट् शब्दाची जी एक योजना असते ,तिला वाक्यप्रचार म्हणतात .

Marathi Vakyaprachar (काही निवडक वाक्यप्रचार)

१) अंगाचा टिळ पापड होणे – अतिशय राग येणे. 

२) आहुती देणे – सर्वस्व अर्पिणे. 

३) अंगावर घेणे – जबाबदारी स्वीकारणे. 

४) अस्मान ठेंगणे ठरणे – फार गर्व होणे.  

५) अस्तनतिला निखारा – जवळची आपलीच माणसे शत्रू होणे. 

६) उर फुटणे – अतिशय दुःख होणे. 

७) उट्टे काठणे – सूद उगवणे . 

८) आनंदावर विरजण पडणे – आनंदात अकस्मात व्यत्यय येणे . 

९) दंड थोपटणे – आव्हान देणे . 

१०) दुपारची सावली – फार थोडा काळ मिळणारे सुख .

११) दुधात साखर पडणे – चांगल्या गोष्टीत पुनः आणखी चांगली गोष्ट घडून येणे . 

१२) थुंकी झेलणे – हा जी, हा जीकरून राहणे ,खुषमस्करी करणे . 

१३) जीव  टांगणे – अतिशय काळजी वाटणे . 

१४) तिखट मीठ लावून सांगणे – कल्पनेने थोडी भर घालून रंजक करून सांगणे . 

१५) बळी  तो कान पिळी – सामर्थ्यवानापुढे नाइलाजाने  नमावे लागणे . 

१६) प्राण गहाण ठेवणे – वाटेल ती त्याग करण्यास तयार असणे . 

१७) नांगी टाकणे – डिवचून बोलणे . 

१८) रक्त सळसळणे – रागावणे . 

१९) नाक मुरडणे – नापसंती दर्शविणे .

२०) तोंडास पाणी सुटणे – लोभ वाटणे .

२१) ताकास तूर लाग न देणे – महत्वाची बातमी लपवणे . 

२२) दाटी तृण धरणे – शत्रूला जेरीस आणणे . 

२३) कानपूर ओस पडणे – माणूस म्हतारा झाला कि , त्याला नीट ऐकू येत नाही . म्हणून ‘कानपूर’ ओस पडणे म्हणतात . 

२४) काळीज काढून देणे – प्रिय व्यक्तीसाठी कात वाट्टेल ते करण्यास तयार होणे . 

२५) कानावर हात ठेवणे – आपणास काहीही ज्ञान नाही, असे सांगणे . 

२६) मुठीत ठेवणे – ताब्यात ठेवणे . 

२७) नाकी नऊ येणे – काम करताना खूप त्रास होणे . 

२८) डोळे उघडणे – खरी परिस्थिती कळणे . 

२९) बांगड्या भरणे – नामर्द बनणे . 

३०) हा हा म्हणता – अल्पावधीत .

३१) रसातळास जाणे – संपूर्ण नाश होणे . 

३२) देव्हारे माजवणे – स्तोम माजवणे . 

३३) पगडा बसणे – छाप उमटणे . 

३४) धारातीर्थी पडणे – समरांगणावर मरण येणे . 

३५) चकमक झडणे – खटका उडणे . 

३६) ताळतंत्र पाहणे – काळ पाहून वागणे . 

३७) रंजीस येणे – कंटाळून जाणे . 

३८) देव पावणे – मनोरथ पूर्ण होणे . 

३९) अळवावरचे पाणी – अस्थिर वस्तू . 

४०) ओफस होणे – निष्फळ होणे . 

४१) साखर पेरणे – गोडगोड बोलून आपलस करणे . 

४२) सळो कि पळो करणे – खूप त्रास देणे . 

४३) लष्कराच्या भाकरी भाजणे – आपला संबंध नसलेल्या गोष्टीत अकारण लक्ष घालणे . 

४४) तिलांजली देणे – आशा सोडणे . 

४५) उदो उदो करणे – एखादयची खूप स्तुती करणे . 

४६) मुठीत ठेवणे – ताब्यात ठेवणे . 

४७) गगनाला गवसणी घालणे – पूर्णपणे अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्यतेत आणू पाहणे . 

४८) धाबे दणाणणे – अतिशय भीती वाटणे . 

४९) आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणारा ? –  मुळात नसेल तर ते बाहेर कसे येणार ?

५०) जेथे भरेल दरा ,तोच गाव बरा – जेथे पोटापाण्याची वारी सोय होईल ,तेच ठिकाण चांगले ,असे मानणे . 

५१) हलक्या कानाचा असणे – मनात किल्मिष निर्माण होणे . 

५२) खडा टाकून पाहणे – अंदाज घेणे . 

५३) उखळ पांढरे होणे – भरपूर फायदा होणे . 

५४) छातीचा कोट करणे – परक्रमाची शर्थ करणे .

५५) मी मी म्हणणे – माझे स्वतःचे तेच खरे असा अहंकार दर्शविणे . 

५६) विडा उचलणे – एखादी गोष्ट करण्याचा ठाम निश्र्चय करणे . 

५७) आग पाखडणे – शिव्यांची लाखोली वाहणे .

५८) सटीसामासी – केव्हातरी . 

५९) अअळीमिळी गुपचिळी – गप्प बसणे . 

६०) आगापिछा – कुठलेही बंधन नसणे . 

६१) चुलततट्टू – कामचुकार . 

६२) नंदीबैल – बिनडोक . 

६३) घटोत्कचाच बाजार – सौदेबाजी,फावेगिरी . 

६४) हरभऱ्याच्या झाडावर चढविणे – खोटी स्तुती करणे . 

६५) विकतचे श्रध्दा घेणे – निरर्थक उद्योग करणे . 

६६) पांघरूण घालणे – दोष झाकणे . 

६७) पोटात घालणे – क्षमा करणे . 

६८) हात देणे – मदत करणे . 

६९) डोळ्यात गंगा यमुना येणे – अश्रू येणे . 

७०) चर्वितचर्वण करणे – तीच ती गोष्ट पुनः पुनः घोळणे .

७१) खडा टाकून पाहणे – अंदाज घेणे . 

७२) घोडा मैदान जवळ असणे – परीक्षेचा प्रसंग जवळ असणे . 

७३) अवदसा आठवणे – वाईटाची इच्छा होणे . 

७४) कणीक तिंबणे – चांगला बदडून काढणे . 

७५) आगीत तेल ओतणे – भांडण विकोपाला जाईल असे करणे . 

७६) कपाळमोक्ष करणे – डोळ्यास जखम करणे . 

७७) ओजळीने पाणी पिणे – दुसऱ्याच्या मताप्रमाणे वागणे . 

७८) एका नावेत असणे – एकच परिस्थिती असणे . 

७९) डोळ्यात तेल घालून पाहणे – फार काळजीपूर्वक पाहणे . 

८०) तळीराम गार करणे – कोणत्याही उपायाने पोट भरणे. 

८१) मुळावर येणे – नाशास कारणीभूत होणे . 

८२) वडाची साल पिंपळाला चिकटविणे – नसता संबंध जोडणे . 

८३) तारंबळ होणे – फार घाई होणे . 

८४) उदरी शनी येणे – विशेष फायदा होणे . 

८५) दत्त म्हणून उभे राहणे – अकस्मात समोर प्रकट होणे . 

८६) तोंडपाटीलकी करणे – खूप कष्ट करणे . 

८७) मन्वतर होणे – काळ बदलणे . 

८८) फुले वेचली तेथेच गोवऱ्या वेचणे – श्रीमंती जाऊन गरिबी येणे . 

८९) हाडाची कडे करणे – खूप कष्ट करणे . 

९०) गळ्यात पडणे – एखाद्याला खूप भीड घालणे . 

९१) जग जग पछाडणे – कमालीचा प्रयत्न करणे . 

९२) कंठस्नान घालणे – ठार मारणे . 

९३) गंगेत घोडे न्हाणे – कार्य तडीस गेल्यावर खूप समाधान वाटणे . 

९४) खो घालणे – विघ्न निर्माण करणे . 

९५) कानावर पडणे – सहजगत्या माहित होणे .

९६) ताळ्यावर आणणे – योग्य समज देणे . 

९७) तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणे – मिळालेल्या संधीच लाभ उठविणे . 

९८) जीव कि प्राण असणे – प्राणाइतके प्रिय असणे . 

९९) प्राणावर उदार होणे – जीवाची पर्वा न करणे . 

१००) पाठीशी घालणे – संरक्षण देणे . 

१०१) पिच्छा पुरवणे – सतत त्रास देणे . 

१०२)संधान बांधणे – जवळीक निर्माण करणे . 

१०३) समरस होणे – एकरूप होणे . 

१०४) विचारांना पंख फुटणे – विचारांना गती येणे . 

१०५) वाटाण्याच्या अक्षता लावणे – स्पष्टपणे नाकारणे . 

१०६) हूल देणे – चकविणे

Leave a Comment