Marathi Vakyaprachar | Slogans In Marathi | वाक्यप्रचार व मराठी अर्थ

कोणतीही भाषा हि वाक्यप्रचारामुळे टिकून राहते. एका विशिष्ट् शब्दाची जी एक योजना असते ,तिला वाक्यप्रचार म्हणतात .

Marathi Vakyaprachar (काही निवडक वाक्यप्रचार)

१) अंगाचा टिळ पापड होणे – अतिशय राग येणे. 

२) आहुती देणे – सर्वस्व अर्पिणे. 

३) अंगावर घेणे – जबाबदारी स्वीकारणे. 

४) अस्मान ठेंगणे ठरणे – फार गर्व होणे.  

५) अस्तनतिला निखारा – जवळची आपलीच माणसे शत्रू होणे. 

६) उर फुटणे – अतिशय दुःख होणे. 

७) उट्टे काठणे – सूद उगवणे . 

८) आनंदावर विरजण पडणे – आनंदात अकस्मात व्यत्यय येणे . 

९) दंड थोपटणे – आव्हान देणे . 

१०) दुपारची सावली – फार थोडा काळ मिळणारे सुख .

११) दुधात साखर पडणे – चांगल्या गोष्टीत पुनः आणखी चांगली गोष्ट घडून येणे . 

१२) थुंकी झेलणे – हा जी, हा जीकरून राहणे ,खुषमस्करी करणे . 

१३) जीव  टांगणे – अतिशय काळजी वाटणे . 

१४) तिखट मीठ लावून सांगणे – कल्पनेने थोडी भर घालून रंजक करून सांगणे . 

१५) बळी  तो कान पिळी – सामर्थ्यवानापुढे नाइलाजाने  नमावे लागणे . 

१६) प्राण गहाण ठेवणे – वाटेल ती त्याग करण्यास तयार असणे . 

१७) नांगी टाकणे – डिवचून बोलणे . 

१८) रक्त सळसळणे – रागावणे . 

१९) नाक मुरडणे – नापसंती दर्शविणे .

२०) तोंडास पाणी सुटणे – लोभ वाटणे .

२१) ताकास तूर लाग न देणे – महत्वाची बातमी लपवणे . 

२२) दाटी तृण धरणे – शत्रूला जेरीस आणणे . 

२३) कानपूर ओस पडणे – माणूस म्हतारा झाला कि , त्याला नीट ऐकू येत नाही . म्हणून ‘कानपूर’ ओस पडणे म्हणतात . 

२४) काळीज काढून देणे – प्रिय व्यक्तीसाठी कात वाट्टेल ते करण्यास तयार होणे . 

२५) कानावर हात ठेवणे – आपणास काहीही ज्ञान नाही, असे सांगणे . 

२६) मुठीत ठेवणे – ताब्यात ठेवणे . 

२७) नाकी नऊ येणे – काम करताना खूप त्रास होणे . 

२८) डोळे उघडणे – खरी परिस्थिती कळणे . 

२९) बांगड्या भरणे – नामर्द बनणे . 

३०) हा हा म्हणता – अल्पावधीत .

३१) रसातळास जाणे – संपूर्ण नाश होणे . 

३२) देव्हारे माजवणे – स्तोम माजवणे . 

३३) पगडा बसणे – छाप उमटणे . 

३४) धारातीर्थी पडणे – समरांगणावर मरण येणे . 

३५) चकमक झडणे – खटका उडणे . 

३६) ताळतंत्र पाहणे – काळ पाहून वागणे . 

३७) रंजीस येणे – कंटाळून जाणे . 

३८) देव पावणे – मनोरथ पूर्ण होणे . 

३९) अळवावरचे पाणी – अस्थिर वस्तू . 

४०) ओफस होणे – निष्फळ होणे . 

४१) साखर पेरणे – गोडगोड बोलून आपलस करणे . 

४२) सळो कि पळो करणे – खूप त्रास देणे . 

४३) लष्कराच्या भाकरी भाजणे – आपला संबंध नसलेल्या गोष्टीत अकारण लक्ष घालणे . 

४४) तिलांजली देणे – आशा सोडणे . 

४५) उदो उदो करणे – एखादयची खूप स्तुती करणे . 

४६) मुठीत ठेवणे – ताब्यात ठेवणे . 

४७) गगनाला गवसणी घालणे – पूर्णपणे अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्यतेत आणू पाहणे . 

४८) धाबे दणाणणे – अतिशय भीती वाटणे . 

४९) आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणारा ? –  मुळात नसेल तर ते बाहेर कसे येणार ?

५०) जेथे भरेल दरा ,तोच गाव बरा – जेथे पोटापाण्याची वारी सोय होईल ,तेच ठिकाण चांगले ,असे मानणे . 

५१) हलक्या कानाचा असणे – मनात किल्मिष निर्माण होणे . 

५२) खडा टाकून पाहणे – अंदाज घेणे . 

५३) उखळ पांढरे होणे – भरपूर फायदा होणे . 

५४) छातीचा कोट करणे – परक्रमाची शर्थ करणे .

५५) मी मी म्हणणे – माझे स्वतःचे तेच खरे असा अहंकार दर्शविणे . 

५६) विडा उचलणे – एखादी गोष्ट करण्याचा ठाम निश्र्चय करणे . 

५७) आग पाखडणे – शिव्यांची लाखोली वाहणे .

५८) सटीसामासी – केव्हातरी . 

५९) अअळीमिळी गुपचिळी – गप्प बसणे . 

६०) आगापिछा – कुठलेही बंधन नसणे . 

६१) चुलततट्टू – कामचुकार . 

६२) नंदीबैल – बिनडोक . 

६३) घटोत्कचाच बाजार – सौदेबाजी,फावेगिरी . 

६४) हरभऱ्याच्या झाडावर चढविणे – खोटी स्तुती करणे . 

६५) विकतचे श्रध्दा घेणे – निरर्थक उद्योग करणे . 

६६) पांघरूण घालणे – दोष झाकणे . 

६७) पोटात घालणे – क्षमा करणे . 

६८) हात देणे – मदत करणे . 

६९) डोळ्यात गंगा यमुना येणे – अश्रू येणे . 

७०) चर्वितचर्वण करणे – तीच ती गोष्ट पुनः पुनः घोळणे .

७१) खडा टाकून पाहणे – अंदाज घेणे . 

७२) घोडा मैदान जवळ असणे – परीक्षेचा प्रसंग जवळ असणे . 

७३) अवदसा आठवणे – वाईटाची इच्छा होणे . 

७४) कणीक तिंबणे – चांगला बदडून काढणे . 

७५) आगीत तेल ओतणे – भांडण विकोपाला जाईल असे करणे . 

७६) कपाळमोक्ष करणे – डोळ्यास जखम करणे . 

७७) ओजळीने पाणी पिणे – दुसऱ्याच्या मताप्रमाणे वागणे . 

७८) एका नावेत असणे – एकच परिस्थिती असणे . 

७९) डोळ्यात तेल घालून पाहणे – फार काळजीपूर्वक पाहणे . 

८०) तळीराम गार करणे – कोणत्याही उपायाने पोट भरणे. 

८१) मुळावर येणे – नाशास कारणीभूत होणे . 

८२) वडाची साल पिंपळाला चिकटविणे – नसता संबंध जोडणे . 

८३) तारंबळ होणे – फार घाई होणे . 

८४) उदरी शनी येणे – विशेष फायदा होणे . 

८५) दत्त म्हणून उभे राहणे – अकस्मात समोर प्रकट होणे . 

८६) तोंडपाटीलकी करणे – खूप कष्ट करणे . 

८७) मन्वतर होणे – काळ बदलणे . 

८८) फुले वेचली तेथेच गोवऱ्या वेचणे – श्रीमंती जाऊन गरिबी येणे . 

८९) हाडाची कडे करणे – खूप कष्ट करणे . 

९०) गळ्यात पडणे – एखाद्याला खूप भीड घालणे . 

९१) जग जग पछाडणे – कमालीचा प्रयत्न करणे . 

९२) कंठस्नान घालणे – ठार मारणे . 

९३) गंगेत घोडे न्हाणे – कार्य तडीस गेल्यावर खूप समाधान वाटणे . 

९४) खो घालणे – विघ्न निर्माण करणे . 

९५) कानावर पडणे – सहजगत्या माहित होणे .

९६) ताळ्यावर आणणे – योग्य समज देणे . 

९७) तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणे – मिळालेल्या संधीच लाभ उठविणे . 

९८) जीव कि प्राण असणे – प्राणाइतके प्रिय असणे . 

९९) प्राणावर उदार होणे – जीवाची पर्वा न करणे . 

१००) पाठीशी घालणे – संरक्षण देणे . 

१०१) पिच्छा पुरवणे – सतत त्रास देणे . 

१०२)संधान बांधणे – जवळीक निर्माण करणे . 

१०३) समरस होणे – एकरूप होणे . 

१०४) विचारांना पंख फुटणे – विचारांना गती येणे . 

१०५) वाटाण्याच्या अक्षता लावणे – स्पष्टपणे नाकारणे . 

१०६) हूल देणे – चकविणे

Hello Friends My name is Rohit Mhatre, A Writer, Teacher and GK Expert. I have completed my B.Tech in Information Technology. I have been teaching since 6 years. So I am just trying to share my experience using Gk in Marathi website. If you are preparing for Maharashtra Bharti Exam then you will get all the information required to clear all these Exams.

Leave a Comment