Main Parts of the body in Marathi | शरीराचे मुख्य अवयव

आजच्या या लेखामध्ये मी तुम्हाला आपल्या शरीरा संबंधित असलेल्या सगळ्या अवयवांचा मराठी अर्थ सांगणार आहे. कदाचित तुम्ही इंग्लिश मध्ये या आपल्या अवयवांना ओळखत असाल पण मराठी मध्ये तुम्हाला या शब्दांचा अर्थ ठाऊक नसेल.

Main Parts of the body in Marathi | शरीराचे मुख्य अवयव

Body part in English मराठी मध्ये अर्थ
Ear कान
Elbow बुबुळ
Eye डोळा
Face चेहरा
Fat चरबी
Finger बोट
Fist मूठ
Abdomen उदर,पोट
Ankle पायाचा घोटा
Arm बाहू
Back पाठ
Beard दाढी
Belly उदर, पोट
Blood रक्त
Bone हाड
Brain मेंदू
Cheek गाल
Chest छाती
Chin हनुवटी
Nail नख
Kidney मूत्रपिंड
Knee गुडघा
Lap मांडी
Trunk धड
Urine लघवी
Wrist मनगट
Nose नाक
Nostril नाकपुडी
Palate टाळू
Palm तळहात
Retina डोळ्यातील पडदा
Rib बरगडी
Shoulder खांदा
Shoulder-blade खांड्याचे हाड
Skin त्वचा
Skull डोक्याची कवटी
Gland ग्रंथी
Grinder दाढ
Gum हिरडी
Heart हृदय
Heel टाच
Hip कटिप्रदेश (ढुंगण)
Jaw जबडा
Leg पाय
Lip ओठ
Liver यकृत
Lung फुफ्फुस
Mouth तोंड
Muscle स्नायू
Sole तळवा
Spine पाठीचा कणा
Stomach पॉट
Thigh मांडी
Throat खसा
Thumb अंगठा
Tongue जीभ
Tooth दात
Tonsils घशातील गाठी

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.