Opposite Words In Marathi | विरुदार्थी शब्द | Antonyms in Marathi

What is Opposite words in Marathi (विरुदार्थी शब्द म्हणजे काय?)

एखाद्या शब्दाचा उलटा अर्थ सांगण्याच्या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द असे म्हणतात. जसे कि सत्य-असत्य, ज्ञान-अज्ञान, नवीन-जुने इ. Opposite words in Marathi खूप साऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारले जातात.

आजच्या या लेखामध्ये आम्ही तुमच्या साठी घेऊन आलो आहोत Marathi opposite words list जर का तुम्ही एखाद्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल तर हे मराठी विरुद्धार्थी शब्द नक्की नजेरेखालुन घाला.

List of Opposite words in Marathi

१) सबळ x दुर्बल

२) शुध्दपक्ष x वद्यपक्ष

३) श्रीमंत x गरीब

४) विश्र्वास x अविश्र्वास

५) वद्य x निदय

६) शूर x भित्रा

७) चूक x बरोबर

८) जमा x खर्च

९) नीती x अनीती

१०) सदाचार x दुराचार

११) सद्गुण x दुर्गुण

१२) जय x पराजय

१३) शीतल x उष्ण

१४) श्रेष्ठ x कनिष्ठ

१५) मऊ x कठीण

१६) मर्द x नामर्द

१७) रेखीव x ओबडधोबड

१८) भरती x ओहोटी

१९) जलद x सावकाश

२०) देव x दानव

२१) धूर्त  x भोळा

२२) चिमुकला x प्रचंड

२३) जुने x नवे

२४) श्र्वास x निःश्र्वास

२५) रोगी x निरोगी

२६) धीट x भित्रा

२७) दिवस x रात्र

२८) न्याय x अन्याय

२९) सुसंवाद x विसंवाद

३०) विधायक x विध्वसंक

३१) संमती x विरोध

३२) माजी x आजी

३३) रसिक x अरसिक

३४) भाग्यवान x भाग्यहीन

३५) रागीट x शांत

३६) रुचकर x रूचिहीन

३७) रेखीव x ओबडधोबड

३८) प्राचीन x अर्वाचीन

३९) तीव्र x सौम्य

४०) दुष्ट x सुष्ट

४१) तारक x मारक

४२) ताजे x शिळे

४३) ग्रामीण x शहरी

४४) गंभीर x पोरकट

४५) कोवळा x जून

४६ )ग्राहक x विक्रेता

४७) चपळ x मंद

४८) कृपा x अवकृपा

४९) घाऊक x किरकोळ

५०) ज्ञात x अज्ञात

५१) स्वर्ग x नरक

५२) चवदार x बेचव

५३) सूर x बेसूर

५४) सुरस x नीरस

५५) सतेज x निस्तेज

५६) सूज्ञ x अज्ञ

५७) स्थूल x सूक्ष्म

५८) ज्ञान x अज्ञान

५९) स्वच्छ x अस्वच्छ

६०) स्वस्थ x अस्वस्थ

६१) स्वदेशी x परदेशी

६२) साम्य x भेद

६३) साधार x निराधार

६४) साक्षर x निरक्षर

६५) सदगती x दुर्गती

६६) संघटन x विघटन

६७) सम x विषम

६८) सुजाण x अजाण

६९) सुरुवात x शेवट

७०) सुपीक x नापीक

७१) सोय x गैरसोय

७२) सुकाळ x दुष्काळ

७३) सदुपयोग x दुरुपयोग

७४) सजातीक x विजातील

७५) सन्मार्ग x कुमार्ग

७६) सरळ x वक्र

७७) संकुचित x व्यापक

७८) सचेतन x अचेतन

७९) साकार x निराकार

८०) सगुण x निर्गुण


अन हा उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द:

1) अनुभवी×अननुभवी

2) आरोग्य×अनारोग्य

3) अपेक्षित×अनपेक्षित

4) अवधान×अनवधान

5) आस्था×अनास्था

6) इच्छा×अनिच्छा

7) उत्तीर्ण×अनुत्तीर्ण

8) उदार×अनुदार

9) औरस×अनौरस

10) आवश्यक×अनावश्यक

11) आदर×अनादर

12) आवृत्त×अनावृत्त

13) आसक्त×अनासक्त


ना हा उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द:

1) पास×नापास

2) बाद×नाबाद

3) मर्द×नामर्द

4) राजी×नाराजी

5) लायक×नालायक

6) इलाज×नाईलाज

7) कबूल×नाकबूल

8) खुश×नाखूश, नाराज

9) पसंत×नापसंत

10) आवड×नावड

11) आवडता×नावडता


अ उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द :  

1) कुशल×अकुशल

2) चल×अचल

3) तुलनिय×अतुलनिय

4) दृश्य×अदृश्य

5) नियमित×अनियमित

6) नित्य×अनित्य

7) स्पृश्य×अस्पृश्य

8) सूर×असुर

9) सुरक्षित×असूरक्षित

10) संतुष्ट×असंतुष्ट

11) संतोष×असंतोष

12) स्थिर×अस्थीर

13) स्पष्ट×अस्पष्ट

14) स्वच्छ×अस्वच्छ

15) स्वस्थ×अस्वस्थ

16) हिंसा×अहिंसा

17) ज्ञान×अज्ञान

18) ज्ञात×अज्ञात

19) प्रमाण×अप्रमान

20) प्रसन्न×अप्रसन्न

21) प्रशस्त×अप्रशस्त

22) प्रसिद्ध×अप्रसिद्ध

23) प्रामाणिक×अप्रामाणिक

24) प्रिय×अप्रिय

25) मर्यादित×अमर्यादित

26) मूर्त×अमूर्त

27) यशस्वी×अयशस्वी

28) योग्य×अयोग्य

29) लिखित×अलिखित

30) लौकिक×अलौकिक

31) रसिक×अरसिक

32) रुंद×अरुंद

33) विकारी×अविकारी

34) विचारी×अविचारी

35) विभक्त×अवजभक्त

36) विवाहित×अविवाहित

37) विवेकी×अविवेकी

38) विस्मरणीय×अविस्मरणीय

39) विश्वास×अविश्वास

40) वैध×अवैध

41) व्यवस्थित×अव्यवस्थित

42) शक्य×अशक्य

43) शाश्वत×अशाश्वत

44) शांत×अशांत

45) शुद्ध×अशुद्ध

46) शुभ×अशुभ

47) सभ्य×असभ्य

48) समंजस×असमंजस

49) समान×असमान

50) समाधान×असमाधान

51) सफल×असफल

52) समर्थ×असमर्थ

53) सहकार×असहकार

54) सत्य×असत्य

55) साध्य×असाध्य

56) सामन्य×असामान्य

57) साधारण×असाधारण

58) क्षय×अक्षय

59) क्षम्य×अक्षम्य

60) ज्ञानी×अज्ञानी

61) नियंत्रित×अनियंत्रित

62) निश्चित×अनिश्चित

63) नीती×अनीती

64) न्याय×अन्याय

65) पराजित×अपराजित

66) परिचित×अपरिचित

67) पवित्र×अपवित्र

68) पारदर्शक×अपारदर्शक

69) पूर्ण×अपूर्ण

70) पूर्णांक×अपूर्णांक

71) प्रकट×अप्रकट

72) प्रत्यक्ष×अप्रत्यक्ष

तर मित्रांनो मला आशा आहे तुम्हाला या लेखाच्या माध्यमातून काही महत्वाचे Opposite words in Marathi समजले असतील. जर तुम्हाला आणखीण कोणत्या मराठी शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द माहिती करून घायचे असतील तर कंमेंट मध्ये नक्की सांगा. आम्ही तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयन्त करू.

All the best!

17 thoughts on “Opposite Words In Marathi | विरुदार्थी शब्द | Antonyms in Marathi”

  1. खेळ व वाट या शब्दांचे विरुध्द अर्थी शब्द कोणते??

    Reply

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.